Tekijänoikeuden erikoiskirjasto

A context-specific and dualistic examination of consumer behaviour in the context of digital products : the case of purchasing digital music from music download stores in Finland
Muistilista on tyhjä
Vis
Henkilönnimi
 • Makkonen, Markus.
Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö
 • A context-specific and dualistic examination of consumer behaviour in the context of digital products : the case of purchasing digital music from music download stores in Finland
Julkaistu
 • Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä : 2019.
SAB-luokituskoodi
 • 78.16
Muu luokituskoodi
 • 78.16
Ulkoasutiedot
 • 228 s.
 • PDF
Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa
 • JYU dissertations, ISSN 2489-9003 ; 154
Yleinen huomautus
 • Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 6 eripainosta. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, tietojärjestelmätiede.
Huomautus väitöskirjasta
 • Väitöskirja :
Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
 • Although digital products have become an important part of the lives of many consumers, there are several gaps in our understanding of their consumption behaviour. In particular, there seems to be an urgent call for studies that exam-ine the phenomenon from a more context-specific and a dualistic perspective that focuses on both the enablers and inhibitors of information systems (IS) ac-ceptance and use. The objective of this thesis is to address this call. In doing so, the thesis argues to be able to promote not only the breadth and depth of the present theoretical understanding of consumer behaviour in the context of digi-tal products but also the relevance of the conducted research to practice. To evidence this argument, a case study is conducted, concentrating on the case context of consumer purchase behaviour in music download stores. The empir-ical data for the case study, which was collected from Finnish consumers in an interview study and two survey studies, is analysed in a mixed methods man-ner by using both qualitative and quantitative methods. The main findings of the thesis are two new theories for explaining consumer purchase behaviour in music download stores. Through these theories and its other findings, the the-sis demonstrates its ability to promote both the depth and breadth of the pre-sent theoretical understanding of consumer purchase behaviour in music download stores. This is manifested as three new rich theoretical insights con-cerning the pronounced role of existing practices and preferences, risk percep-tions, and the utilitarian versus hedonic dimension as antecedents of consumer purchase behaviour in music download stores. After discussing the generalisa-bility of its findings from the specific case context of digital music to the broad-er context of digital products as well as its contributions to IS research in gen-eral, the thesis also demonstrates how its more context-specific and dualistic perspective can promote the relevance of the conducted research to practice. To do this, the thesis proposes a four-step “recipe” of concrete managerial actions for promoting the adoption of music download stores and, potentially, of other types of stores and services that sell digital products. The thesis concludes with a brief discussion of its main limitations and potential paths for future research.showless Vaikka digitaaliset tuotteet ovat tulleet olennaiseksi osaksi monien kuluttajien arkea, ymmärryksessämme niitä koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä on monia merkittäviä puutteita. Niiden korjaamiseksi on tarvetta lisätutkimuksille, jotka tarkastelevat ilmiötä sekä nykyistä kontekstispesifisemmästä että dualistisesta näkökulmasta, joka huomioi paitsi tietojärjestelmien omaksumisen ja käytön mahdollistavat, myös niitä estävät tekijät. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata edellä mainittuun tarpeeseen, mitä kautta se väittää samalla pystyvänsä paitsi sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä digitaalisia tuotteita koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä, myös parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta. Väitteen todistamiseksi toteutetaan tapaustutkimus, jossa tarkastellaan kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa. Sen empiiristä aineistoa, joka kerättiin suomalaisilta kuluttajilta haastattelututkimuksessa ja kahdessa kyselytutkimuksessa, analysoidaan monimenetelmällisesti sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tärkeimmät tutkimustulokset ovat kaksi täysin uutta teoriaa kuluttajien ostokäyttäytymisen selittämiseen musiikin latauskaupoissa. Kyseisten teorioiden ja muiden tutkimustulostensa kautta väitöskirja osoittaa pystyvänsä sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä kuluttajien ostokäyttäytymisestä musiikin latauskaupoissa. Tämä voidaan kiteyttää kolmeksi uudeksi johtopäätökseksi koskien olemassa olevien käytänteiden ja mieltymysten, koettujen riskien sekä utilitarististen ennemmin kuin hedonististen tekijöiden korostunutta roolia kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa selittävinä tekijöinä. Lopuksi väitöskirja pohtii tutkimustulostensa yleistettävyyttä digitaalisen musiikin kontekstista laajempaan digitaalisten tuotteiden kontekstiin sekä niiden yleisemmän tason kontribuutioita tietojärjestelmätieteen tutkimukselle. Lisäksi väitöskirja myös osoittaa, kuinka sen nykyistä kontekstispesifisempi ja dualistinen näkökulma pystyy parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta
Asiasana - Kontrolloimaton
Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (URI)
 • https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66637/978-951-39-7964-5%20_vaitos_2019_12_14_jyx.pdf?sequence=1&isAllowed=y Linkki verkkoaineistoon
ISBN
 • 978-951-39-7964-5
*00006329nam a22004574a 4500
*00114136
*00520201106111846.0
*007cr||||||||||||
*008191211|2019\\\\fi\||||e|||d||||||0|fin||
*019 $bga,la,na
*020 $a978-951-39-7964-5
*035 $a26905
*035 $a(PLib-conv)0000026905
*0410 $aeng
*084 $a78.16$2ykl
*1001 $aMakkonen, Markus.
*24512$aA context-specific and dualistic examination of consumer behaviour in the context of digital products :$bthe case of purchasing digital music from music download stores in Finland /$cMarkus Makkonen.
*260 $aJyväskylä :$bJyväskylän yliopisto,$c2019.
*300 $a228 s.
*300 $fPDF
*4901 $aJYU dissertations,$x2489-9003 ;$v154
*500 $aArtikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 6 eripainosta. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, tietojärjestelmätiede.
*502 $aVäitöskirja :$cJyväskylän yliopisto,$d2019.
*520 $aAlthough digital products have become an important part of the lives of many consumers, there are several gaps in our understanding of their consumption behaviour. In particular, there seems to be an urgent call for studies that exam-ine the phenomenon from a more context-specific and a dualistic perspective that focuses on both the enablers and inhibitors of information systems (IS) ac-ceptance and use. The objective of this thesis is to address this call. In doing so, the thesis argues to be able to promote not only the breadth and depth of the present theoretical understanding of consumer behaviour in the context of digi-tal products but also the relevance of the conducted research to practice. To evidence this argument, a case study is conducted, concentrating on the case context of consumer purchase behaviour in music download stores. The empir-ical data for the case study, which was collected from Finnish consumers in an interview study and two survey studies, is analysed in a mixed methods man-ner by using both qualitative and quantitative methods. The main findings of the thesis are two new theories for explaining consumer purchase behaviour in music download stores. Through these theories and its other findings, the the-sis demonstrates its ability to promote both the depth and breadth of the pre-sent theoretical understanding of consumer purchase behaviour in music download stores. This is manifested as three new rich theoretical insights con-cerning the pronounced role of existing practices and preferences, risk percep-tions, and the utilitarian versus hedonic dimension as antecedents of consumer purchase behaviour in music download stores. After discussing the generalisa-bility of its findings from the specific case context of digital music to the broad-er context of digital products as well as its contributions to IS research in gen-eral, the thesis also demonstrates how its more context-specific and dualistic perspective can promote the relevance of the conducted research to practice. To do this, the thesis proposes a four-step “recipe” of concrete managerial actions for promoting the adoption of music download stores and, potentially, of other types of stores and services that sell digital products. The thesis concludes with a brief discussion of its main limitations and potential paths for future research.showless  Vaikka digitaaliset tuotteet ovat tulleet olennaiseksi osaksi monien kuluttajien arkea, ymmärryksessämme niitä koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä on monia merkittäviä puutteita. Niiden korjaamiseksi on tarvetta lisätutkimuksille, jotka tarkastelevat ilmiötä sekä nykyistä kontekstispesifisemmästä että dualistisesta näkökulmasta, joka huomioi paitsi tietojärjestelmien omaksumisen ja käytön mahdollistavat, myös niitä estävät tekijät. Tämän väitöskirjan tavoitteena on vastata edellä mainittuun tarpeeseen, mitä kautta se väittää samalla pystyvänsä paitsi sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä digitaalisia tuotteita koskevasta kuluttajakäyttäytymisestä, myös parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta. Väitteen todistamiseksi toteutetaan tapaustutkimus, jossa tarkastellaan kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa. Sen empiiristä aineistoa, joka kerättiin suomalaisilta kuluttajilta haastattelututkimuksessa ja kahdessa kyselytutkimuksessa, analysoidaan monimenetelmällisesti sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tärkeimmät tutkimustulokset ovat kaksi täysin uutta teoriaa kuluttajien ostokäyttäytymisen selittämiseen musiikin latauskaupoissa. Kyseisten teorioiden ja muiden tutkimustulostensa kautta väitöskirja osoittaa pystyvänsä sekä laajentamaan että syventämään nykyistä teoreettista ymmärrystä kuluttajien ostokäyttäytymisestä musiikin latauskaupoissa. Tämä voidaan kiteyttää kolmeksi uudeksi johtopäätökseksi koskien olemassa olevien käytänteiden ja mieltymysten, koettujen riskien sekä utilitarististen ennemmin kuin hedonististen tekijöiden korostunutta roolia kuluttajien ostokäyttäytymistä musiikin latauskaupoissa selittävinä tekijöinä. Lopuksi väitöskirja pohtii tutkimustulostensa yleistettävyyttä digitaalisen musiikin kontekstista laajempaan digitaalisten tuotteiden kontekstiin sekä niiden yleisemmän tason kontribuutioita tietojärjestelmätieteen tutkimukselle. Lisäksi väitöskirja myös osoittaa, kuinka sen nykyistä kontekstispesifisempi ja dualistinen näkökulma pystyy parantamaan tehdyn tutkimuksen relevanssia käytännön kannalta
*653 $aMUSIIKKIMARKKINAT
*653 $aVERKKOKAUPPA
*653 $aTEKNOLOGINEN KEHITYS
*653 $aKULUTTAJAT
*653 $aKULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN
*653 $aOSTOKÄYTTÄYTYMINEN
*653 $aKONTEKSTI
*653 $aDIGITAL PRODUCTS
*653 $aDIGITAL MUSIC
*653 $aMUSIC DOWNLOAD STORES
*653 $aCASE STUDY
*653 $aCONTEXT-SPECIFIC
*653 $aENABLERS
*653 $aINHIBITORS
*653 $aCONSUMER BEHAVIOUR
*8102 $aJYU dissertations,$x2489-9003 ;$v154
*85640$uhttps://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66637/978-951-39-7964-5%20_vaitos_2019_12_14_jyx.pdf?sequence=1&isAllowed=y$yLinkki verkkoaineistoon
*979 $a0000026905
*999 $aMikroMarc$b[Electronic material]$x26
^
Tästä teoksesta ei ole arvioita.
Näpäytä kun haluat kirjoittaa ensimmäisen arvion.

Kuvausta ei toistaiseksi saatavana

Lähetä